torsdag 7. februar 2013

Rektorvalg UiT: Spørsmål 3

Universitetspolitikk dreier seg mye om å skaffe midler til egen aktivitet. Det å bygge gode nettverk innafor politikk og offentlig administrasjon er en viktig del av dette arbeidet. Like viktig er det å fortelle offentligheten på en "ikke skrytende" måte hva som gjøres av forskning og undervisning på UiT, og hvilken samfunnsrelevans dette har. Dette er ikke minst viktig når det gjelder UiTs posisjon som Nordområdeuniversitet.

Hva vil dere gjøre for at UiT skal være synlig og ha en klar stemme i den regionale og nasjonale offentlighet? 


1 kommentar:

 1. Einar-Arne Drivenes utfordrer begge rektorteam på hvordan de skal skape synlighet for Universitetet i Tromsø på nasjonale og regionale arenaer, dels motivert ut i fra behovet fra å skape bevissthet om kompetansen til Universitetet i Tromsø og gjøre det til en opplagt nasjonal partner i ulike forsknings- og utdanningssatsinger, og dels ut i fra behovet for å svare på vårt samfunnsoppdrag på å formidle forskningsresultater til publikum, til næringsliv og til offentlig sektor.

  På nasjonalt nivå har vårt rektorteam har allerede meget gode kontakter og posisjoner i relevante nasjonale forskningspolitiske organisasjoner som Norges Forskningsråd og i forhold til enkelte departement. På denne måten vil vi fra dag 1 kunne påvirke forskningspolitiske beslutninger og bidra til å formidle kunnskap om Universitetet i Tromsø til ulike beslutningstakere. Like viktig er det at vi vil kunne bringe inn til Universitetet i Tromsø kunnskap om trender i nasjonal og internasjonal forskningspolitikk.

  Som vi antyder i en av våre presentasjonsvideoer, så ønsker vi å utvikle denne rollen. Vi ønsker å etablere en database over dyktige forskere og undervisere, med interesse og kompetanse for å delta i forsknings- og utdanningspolitiske beslutningsprosesser, slik at vi hurtig kan komme med gode forslag til kandidater for slike verv når dette etterspørres. Like viktig blir det å etablere fora for erfaringsutveksling mellom alle de personer ved Universitetet i Tromsø som kjenner utviklingstrekkene i forsknings- og utdanningspolitikken på nasjonalt og internasjonalt nivå, slik at vi er godt rustet til å bidra innovativt til nye satsinger av relevanse for universitetet, og se muligheter for nye forsknings- og utdanningsretninger.

  Å ha gode fagpersoner som gjør en god nasjonal eller internasjonal innsats for å utforme forsknings- og utdanningspolitikk vil være viktige ambassadører for den kompetansen Universitetet i Tromsø har innen mange fagfelt, og på den måten bidra til at vi blir en naturlig aktør i slike fora. Vi vil stimulere til at fagpersonale påtar seg slike oppgaver.

  Det er også viktig at vi aktivt synliggjør den forskning som skjer ved Universitetene. Vårt rektorteam vil bidra til å fremheve og å synliggjøre de enkelte enheter og de mange gode forsknings- og undervisningsmiljøer. Vi vil videreutvikle de mange formidlings- og rekrutteringstiltak som skjer ved de enkelte enheter og å gi rom for å lære gode måter for forskningsformidling av hverandre.

  Som vi har skrevet i programmet, så ønsker vi å utvikle web-sidene til universitetet slik at de bedre gjenspeiler forskningen og utdanning ved Universitetet. Dette vil inkludere en mer aktiv nyhetsoppfølging. Vi vil etablere et godt samarbeid med lokal instituttsektor, og da spesielt NORUT-gruppen, og jobbe for å skape gode møteplasser for å skape uformelle kontakter og kjennskap til lokalt næringsliv og offentlig sektor blant universitetets ansatte, samtidig som Universitetets kompetanse blir bedre kjent hos mulige samarbeidspartnere utenfor Universitetet.

  SvarSlett